Schenkingsrechten: Brussels Hoofdstedelijk gewest

Een overzicht van de schenkingsrechten zo de schenker zijn fiscale woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk gewest heeft.

 
Bron: Art. 131 e.v. Br. W.Reg.
Tarieven voor schenkingen van roerende goederen
In rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden
3%
Voor alle anderen
7%
Tarieven voor schenkingen van onroerende goederen
In rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden
Gedeelte van het brutoaandeel
Tarief
€ 0 tot € 150.000
3%
€ 150.000 tot € 250.000
9%
€ 250.000 tot € 450.000
18%
€ 450.000 en meer
27%
   
Tussen alle anderen
Gedeelte van het brutoaandeel
Tarief
€ 0 tot € 150.000
10%
€ 150.000 tot € 250.000
20%
€ 250.000 tot € 450.000
30%
€ 450.000 en meer
40%
(1) Schenkt men een onroerend goed, dan wordt er in principe rekening gehouden met de onroerende schenkingen, tussen dezelfde partijen gedaan, die dagtekenen van minder dan drie jaar vóór de datum van de nieuwe schenking (art. 137 Br. W.Reg.)
Verlaagde tarieven, vrijstellingen en verminderingen
Familiale onderneming
Er geldt een vrijstelling voor de schenking van familiale ondernemingen (art. 140/1-140/6 Br. W.Reg.).
De vrijstelling is onder meer aan de volgende voorwaarden onderworpen:
 • familiaal karakter van de onderneming of de vennootschap;
 • de onderneming moet een reële economische activiteit uitoefenen;
 • de betrokken onroerende goederen mogen niet hoofdzakelijk tot bewoning aangewend of bestemd worden;
 • de onderneming moet gedurende minstens drie jaar zonder onderbreking worden voortgezet.
Bepaalde overheden en goede doelen
Tarief
Begiftigde
6,6%
 • gemeenten gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest en hun openbare instellingen;
 • de door de Brusselse gewestelijke huisvestingsmaatschappij erkende maatschappijen;
 • de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk gewest;
 • intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk gewest;
 • stichtingen van openbaar nut.
7%
 • vzw’s;
 • ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen;
 • beroepsverenigingen en internationale vzw’s;
 • private stichtingen
(1) Deze gunsttarieven zijn eveneens toepasselijk op gelijkaardige overheden en goede doelen in de EER.
Bron: art. 140 Br. W.Reg.

Wenst u meer inlichtingen over dit artikel ?