Schenkingsrechten: Vlaams gewest

Een overzicht van de schenkingsrechten zo de schenker zijn fiscale woonplaats in het Vlaams gewest heeft.

 
Bron: Art. 2.8.4.1.1. e.v. VCF
Tarieven voor schenkingen van roerende goederen
In rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden
3%
Voor alle anderen
7%
Tarieven voor schenkingen van onroerende goederen
In rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden
Gedeelte van het brutoaandeel
Tarief
 
Algemeen
Vermindering (1)
€ 0 tot € 150.000
3%
3%
€ 150.000 tot € 250.000
9%
6%
€ 250.000 tot € 450.000
18%
12%
€ 450.000 en meer
27%
18%
Tussen alle anderen
Gedeelte van het brutoaandeel
Tarief
 
 
Algemeen
Vermindering (1)
€ 0 tot € 150.000
10%
9%
€ 150.000 tot € 250.000
20%
17%
€ 250.000 tot € 450.000
30%
24%
€ 450.000 en meer
40%
31%
(1) Van toepassing bij: energierenovatie; geregistreerde huurovereenkomsten van minstens negen jaar met conformiteitsattest; beschermde monumenten, onder bepaalde voorwaarden.
(2) Schenkt men een onroerend goed, dan wordt er in principe rekening gehouden met de onroerende schenkingen, tussen dezelfde partijen gedaan, die dagtekenen van minder dan drie jaar vóór de datum van de nieuwe schenking.
Verlaagde tarieven, vrijstellingen en verminderingen
Familiale onderneming
Er geldt een vrijstelling voor de schenking van familiale ondernemingen (art. 2.8.6.0.3. e.v. VCF).
De vrijstelling is onder meer aan de volgende voorwaarden onderworpen:
 • familiaal karakter van de onderneming of de vennootschap;
 • de onderneming moet een reële economische activiteit uitoefenen;
 • de betrokken onroerende goederen mogen niet hoofdzakelijk tot bewoning aangewend of bestemd worden;
 • de onderneming moet gedurende minstens drie jaar zonder onderbreking voortgezet worden (het is echter niet vereist dat dit dezelfde activiteit is, noch dat dit door de begunstigde gebeurt).
Brownfieldprojecten
Schenkingen van onroerende goederen met het oog op de realisatie van een brownfieldproject zijn vrijgesteld (art. 2.8.6.0 VCF).
Natuurbeheer
Zijn (gedeeltelijk) vrijgesteld, de schenking van gronden (art. 2.8.6.0.8 VCF):
 • waarvoor een natuurbeheerplan type twee, drie of vier is goedgekeurd op datum van de schenking;
 • met het oog op het tot stand brengen van een natuurbeheerplan type twee, drie of vier.
De omvang van de vrijstelling bedraagt:
 • 75% in geval van een natuurbeheerplan type twee;
 • 100% in geval van een natuurbeheerplan type drie en vier.
Bepaalde overheden en goede doelen
Er geldt een verlaagd tarief van 5,5% voor schenkingen aan (art. 2.8.4.1.1, §3 VCF):
 • de gewesten, Gemeenschappen en Gemeenschapscommissies;
 • een staat in de EER;
 • de provincies en gemeenten in het Vlaams gewest;
 • de hierboven vermelde openbare instellingen van de publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • erkende sociale huisvestingsmaatschappijen als vermeld in art. 40 van de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997;
 • de coöperatieve vennootschap Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen;
 • dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen als vermeld in art. 12, §2, 2° en 3° van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
 • verenigingen zonder winstoogmerk, ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen, beroepsverenigingen, internationale verenigingen zonder winstoogmerk, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut;
 • openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
(1) Deze gunsttarieven zijn eveneens toepasselijk op gelijkaardige overheden en goede doelen in de EER.(2) Dit tarief kan verder verlaagd worden tot 3% wanneer het gaat om een schenking van onroerende goederen waarbij er voldaan wordt aan de voorwaarden inzake energierenovatie of verhuur op lange termijn.

Wenst u meer inlichtingen over dit artikel ?