Schenkingsrechten: Waals gewest

Een overzicht van de schenkingsrechten zo de schenker zijn fiscale woonplaats in het Waals gewest heeft.

 
Bron: Art. 131 e.v. W.Reg. Waals gewest
Tarieven voor schenkingen van roerende goederen
In rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden
3,30%
Tussen alle anderen
5,50%
Tarieven voor schenkingen van onroerende goederen
In rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden
Gedeelte van het brutoaandeel
Tarief
€ 0 tot € 150.000
3%
€ 150.000 tot € 250.000
9%
€ 250.000 tot € 450.000
18%
€ 450.000 en meer
27%
Tussen alle anderen
Gedeelte van het brutoaandeel
Tarief
€ 0 tot € 150.000
10%
€ 150.000 tot € 250.000
20%
€ 250.000 tot € 450.000
30%
€ 450.000 en meer
40%
(1) Schenkt men een onroerend goed, dan wordt er in principe rekening gehouden met de onroerende schenkingen, tussen dezelfde partijen gedaan, die dagtekenen van minder dan drie jaar vóór de datum van de nieuwe schenking (art. 137 W. W.Reg.).
Verlaagde tarieven, vrijstellingen en verminderingen
Familiale onderneming
Er geldt een vrijstelling voor de schenking van familiale ondernemingen (art. 140bis-140octies Wa. W.Reg.).
De vrijstelling is onder meer aan de volgende voorwaarden onderworpen:
 • familiaal karakter van de onderneming of de vennootschap;
 • de onderneming moet een reële economische activiteit uitoefenen;
 • de betrokken onroerende goederen mogen niet hoofdzakelijk tot bewoning aangewend of bestemd worden;
 • de onderneming moet gedurende minstens vijf jaar zonder onderbreking voortgezet worden (het is echter niet vereist dat dit dezelfde activiteit is, noch dat dit door de begunstigde gebeurt).
Bossen, wouden en beschermde gebieden
Er geldt een vrijstelling voor de schenking van (art. 131quater en art. 131quinquies, §1 W. W.Reg.):
 • bomen op stam in de bossen in de zin van het Boswetboek;
 • aandelen en deelbewijzen van een bosgroepering in de zin van de wet van 6 mei 1999;
 • onroerende goederen die erkend worden (of in aanmerking komen voor erkenning) als Natura 2000-gebied.
Bepaalde overheden en goede doelen
Tarief
Begiftigde
0%
 • de gewesten, Gemeenschappen en Gemeenschapscommissies; (1) en (2)
 • de federale staat en de lidstaten van de EER; (2)
 • de Beheerscommissies voor natuurparken wanneer ze de vorm aannemen van een vzw, overeenkomstig art. 11 van het decreet van 16.07.1985 betreffende de natuurparken.
(1) Alsook de instellingen die hiermee vergelijkbaar zijn en opgericht overeenkomstig en onderworpen zijn aan de wetgeving van een andere lidstaat van de EER.
(2) Alsook de rechtspersonen opgericht door deze instellingen.
5,5%
 • de in België gelegen provincies, gemeenten, provinciale en gemeentelijke openbare instellingen, intercommunales en autonome gemeentebedrijven; (3)
 • de maatschappijen erkend door de Waalse huisvestingsmaatschappij;
 • het Woningfonds van de kroostrijke gezinnen van Wallonië;
 • de instellingen met een maatschappelijk doel bedoeld in art. 191 van de Waalse huisvestingscode, erkend door de Waalse regering als sociaal vastgoedagentschap, buurtregie of vereniging ter bevordering van de huisvesting.
(3) Evenals de vergelijkbare rechtspersonen opgericht overeenkomstig en onderworpen aan de wetgeving van een andere lidstaat van de EER.
7%
 • vzw’s;
 • ziekenkassen en nationale unies van ziekenkassen;
 • beroepsunies en internationale vzw’s;
 • privéstichtingen en stichtingen van openbaar nut.
Bron: art. 140, lid 1 W. W.Reg.

Wenst u meer inlichtingen over dit artikel ?